.

2015 jeles évfordulói

A 2015. év évfordulóit Kovács István helytörténész, középiskolai tanár, a Szeremlei évkönyv egyik szerkesztője állította össze.

 

 
425 éve történt

1590 *Báró Bercsényi Imre (Székes) tábornok, főkapitány. 1615-ben feleségül veszi Lugossy János lippai főkapitány leányát, Borbálát, akivel Vásárhelyt, Solymos várát és több nagy pusztát kap hozományul. 1638-ban bárói címet és tábornoki rangot kap. (†Prága alatt, 1639)

400 éve történt

1615 Báró Bercsényi Imre feleségül veszi Lugossy Borbálát, a város a Bercsényiek kezébe kerül.
 
355 éve történt

1665. december 6. Gróf Bercsényi Miklós (Temetvény) kuruc főgenerális, fejedelmi helytartó, királyi tanácsos, Vásárhely birtokosa. (†Rodostó, 1725)
 
225 éve történt

1790. január 25. *Nótás Szabó Pál népköltő születése (Hmv). [†nov. 11.] Lakodalmakon, keresztelőkön, disznótorokon, mulatságokon adja elő rigmusait, dalait. (†Hmv, 1869)
1790. március 3. *Vörös László (Hmv) mérnök, térképész, földmérő. 1833-ban vízrajzi térképet készít Pest városáról. 1834-től a Kapos, a Sárvíz, a Sió és a Balaton szabályozásával foglalkozik. 1850-ben megjelenteti Somogy vármegye térképét. (†Kaposvár, 1870)
1790 folyamán Vásárhely székhellyel létrejön a Károlyi uradalom kerületi inspectorátusa (jószágfelügyelősége), amihez hozzátartozik a vásárhelyi, orosházi, szentesi és csongrádi uradalom.
 
200 éve történt

1815. január 27. *Bartha Sándor (Hmv) polgármester. 1852 és 1856 között Vásárhely polgármestere. (†Hmv, 1900)
1815 *Beszedits Antal (Szekszárd) polgármester. 1856-tól Vásárhely főjegyzője, majd 1858 és 1860 között polgármestere. (†Budapest, 1887)
1815 *Solti (Resnyák) Károly (Kecel) ügyvéd, malomtulajdonos. 1868-ban alapítja meg az ún. Solti-gőzmalmot a mai Ady Endre út elején. (†Hmv, 1898)
 
175 éve történt

1840. március 24. *Herczegh Mihály (Hmv) jogtudós. 1870 és 1913 között a budapesti egyetemen a polgári törvénykezés és a magyar magánjog tanára. 1897–1898-ban a pesti egyetem rektora. Jelentős szerepet játszik a Schmerling-provizórium utáni magyar jog reformjában. (†Budapest, 1925)
1840. szeptember 13. †Báró Babarczy Imre (Hmv) alispán, helytartósági tanácsnok, színműíró. Négy pozsonyi diétán képviseli választott követként Csongrád vármegye köznemesi rendjét. Több idegen színművet fordít magyarra. (*Szeged, 1773)
1840. december 22. *Karancsi Dániel (Hmv) református lelkész, közéleti személyiség. 1870-től haláláig az Újtemplom lelkésze. A Vásárhelyi Közlöny, majd a Hód-Mező-Vásárhely című lap munkatársa. (†Hmv, 1905)
 
150 éve történt

1865. március 22. *Szappanos Mihály (Hmv) orvos, főtanácsos. Szorgalmazza artézi kutak fúrását. Számos publikációja jelenik meg szakfolyóiratokban, és helyi lapokban. Felhívja a figyelmet a kakasszéki víz gyógyító hatására. A helybeli néprajzi múzeum egyik kezdeményezője és igazgatója. (†Hmv, 1937)
1865. augusztus 7. *Halász (Kohn) Henrik (Hmv) orvos, szakíró. A budapesti egyetem tanársegéde, szülővárosában és Miskolcon gyakorló illetve közkórházi főorvos. Több szakkönyve jelenik meg. Sokat idézett műve a Rákbetegség megelőzése és gyógyítása. (†Hmv, 1949)
1865. augusztus 12. Megalakul a Hód-Mező-Vásárhelyi Dalárda Nyizsnyai Gusztáv vezetésével.
1865. augusztus 13. *Szűcs Rebeka, Nagy Sándorné költő, író. Költeményeket, elbeszéléseket jelentet meg a Magyar Háziasszony, Képes Családi Lapok, a Kecskeméti Lapok, Zenta és Vidéke, Orosházi Közlöny című lapokban. Életképek című elbeszélés kötete szülővárosában jelenik meg. Nagy René néven is ír. (†?)
1865. szeptember 10. *Lukács György (Nagyvárad) főispán, aszegedi egyetem díszdoktora. Vásárhely főispánja, majd 1905–1906-ban. Belügyminiszteri titkárként az ő irányításával szervezik meg Magyarországon az állami anyakönyvvezetés bevezetését. (†Budapest, 1950)
1865. december 6. *Ivánka Zoltán (Sárospatak) gimnáziumi tanár, zeneszerző. Alapítója a Klasszikus Trió Társaságnak. Kimagasló érdemei vannak a komolyzene városi népszerűsítésében. Ötven zeneművet komponál. Egy gondolat bánt engemet című művével 1911-ben pályadíjat nyer. (†Hmv, 1925)
1865 folyamán kialakítják a 24 hold kiterjedésű Népkertet (Erzsébet-liget).
 
125 éve történt

1890. február 2. †Wilheim Frigyes (Hmv) tanító, igazgató. 1853 és 1884 között a vásárhelyi izraelita népiskola tanítója, igazgatója. Értekezései jelennek meg a Lőw Lipót-féle Ben Chananjah folyóiratban. (*Vágvecse 1812)
1890. július 30. †Dékány József (Hmv) református lelkész, tanár. A szabadságharc után Garibaldi katonája, jó kapcsolatot tart fenn Deák Ferenccel. 1859-ben családjával Vásárhelyre költözik, ahol a gimnázium tanára. 1876-tól 1880-ig a Kiskunfélegyházára áthelyezett állami tanítóképző igazgatója. (*Kecskemét, 1828)
1890. november 16. *Weisz László (Hmv) könyvkereskedő, lapkiadó. Üzlete az Andrássy út 4. alatt, amely a város szellemi életének egyik központja. Fia Várhelyi (Weisz) Endre operaénekes (†Gmünd, 1945)
1890. december 4. †Bartha János (Szentes) gazdálkodó, közéleti személyiség. Adománya képezi az alapját az 1940-ben megnyílt Szentesi M. Kir. Téli Gazdasági Iskola és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomásnak. 1988-tól a Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet a nevét viseli. (*Hmv, 1829)
1890. december 10. *Badalik Bertalan (Hmvt) Szent Domonkos rendi szerzetes, veszprémi püspök. Az 1938-ban a visszaállított Magyar Domonkos Rendtartomány első tartományfőnöke. Közreműködésével létesül a rendi főiskola, a Julianum. (†Budapest, 1965)
1890. december 20. *Bibó Lajos (Hmv) író, újságíró, Vásárhely posztumusz díszpolgára. 1933-tól 1944-ig a Budapesti Hírlap és az Esti Újság főmunkatársa. Számos regényt publikál. A két világháború között ünnepelt író, színpadi műveit a budapesti Nemzeti Színház az akkor élő legnagyobb színészek előadásában mutatja be. (†Hmv, 1972)
1890.december 22. †Nagy András János (Hmv) földbirtokos, adománytevő. Egyik alapítója a város első takarékpénztárának. 1883-ban artézi kutat fúrat a Kálvin téren. Végrendeletében 187 hold földet hagy a református egyházra. Mikszáth Kálmán két anekdotát is ír róla. (*Hmv, 1812)
1890 *Méray János jogász (Hmv). A Budapesti Takarékpénztár tisztviselője, 1928 és 1944 között a Magyar Úszó Szövetség főtitkára. (†?)
 
100 éve történt

1915. január 19. *Czakó József (Hmv) közgazdász, kutató. Az Egyesült Államok Kereskedelemügyi Minisztériumának tisztviselője. Az Assembly of Captive Nations magyar előadója, a Kelet-európai Keresztény Demokrata Unióban a magyar ügy képviselője. (†Washington, 1971)
1915. április 10. *Szilágyi Szabó Eszter (Hmv) színész. Játszik az Új Magyar Színházban, az Andrássy úti Színházban, az Erzsébetvárosi Színházban, a Budai Színházban. 1945-ben külföldre távozik. (†?)
1915. április 18. †Szekrényi Lajos (Kassa) katolikus lelkész, plébános, tanár, író, műfordító. Fordítja Henrik Sienkiewiczet, May Károlyt, Lewis Wallace-t. (*Hmv, 1858)
1915. július 7. *Dániel Erzsébet, Virág Arnoldné (Hmv) szerkesztő, lektor. 1955-től a Magvető Kiadó segédszerkesztője, majd lektora és felelős szerkesztője. (†Budapest, 1985)
1915. szeptember 28. *Rácz Lajos (Hmv) református lelkész, egyházi író, hely- és irodalomtörténész. Nagykőrösön lelkész és hitoktató, a város Pro Urbe kitüntetettje. (†Nagykőrös, 2002)
1915 folyamán Budapesten kiadják Pakots József Éjszaka című regényét, amelynek Szőnyi Benjámin is szereplője, és a cselekménye Vásárhelyen játszódik
 
75 éve történt

1940. január 24. †Bakó Irma (Hmv) óvónő. Magyarország első vizsgázott mintaóvónője. 1906-tól 1926-ig az Óvónőképző mintaóvodájának vezetője. 1914-ben beindítja az Óvoda és Iskola című folyóiratot. (*Erzsébetváros, 1876)
1940. március 27. †Weisz Adolf (Hmv) orvos. 1902-ben id. Imre Józseffel együtt kezdeményezi a Szanatóriumi Egyesület megalakítását, ennek később elnöke. (*Nagykázmér, 1861)
1940. április 18. †Beretzk Péter (Hmv) gyógyszerész. A vásárhelyi Gyógyszerésztestület elnöke. A magyarországi anya- és csecsemővédelem egyik hazai kezdeményezője. 1910-ben alapítja meg az egész országra kiterjedő Alföldi Csecsemővédő Egyesületet. (*Hmv, 1857)
1940. május 9. †Balassa (Grünbaum) József (Budapest) újságíró, író. Főleg fővárosi lapoknál dolgozik. A Literatúra belső munkatársa. Fordításában mutatja be 1911-ben a szegedi színház Strindberg Pajtások című drámáját. (*Hmv, 1884)
1940. október 6. †Ábrai Aranka, Makó Lajosné majd Soós Istvánné (Budapest) színész. (*Hmv, 1872)
1940. október 26. †Farkas Lajos (Hmv) lelkész, gimnáziumi tanár, zenei író, népdalgyűjtő. 1897-től 35 éven át a református gimnázium tanára. Exner Leóval és Ivánka Zoltánnal megalakítja a Klasszikus Trió Társaságot. (*Tiszanagyfalu, 1867)
1940. december 20. A Lánc utcában az Iparegylet átalakított nagytermében megnyílik az Elit mozi.
 
50 éve történt

1965. február 2. †Kiss Lajos (Budapest) Kossuth-díjas néprajzkutató, régész, művészettörténész, muzeológus, a történelemtudomány doktora. A 20. századi magyar leíró néprajz egyik legjelentősebb művelője. (*Hmv, 1881)
1965. április 22. Leleplezik a Kossuth téren Szántó Kovács János-emlékművét, Somogyi József szobrászművész alkotását.
1965. augusztus 21. †Osváth Béla (Eger) színházigazgató, kritikus, a budapesti Nemzeti Színház dramaturgja. 1946–1947-ben a vásárhelyi ún. Osváth Színház vezetője (*Hmv, 1926)
1965. október 10. †Badalik Bertalan (Budapest) Szent Domonkos rendi szerzetes, veszprémi püspök. Az 1938-ban a visszaállított Magyar Domonkos Rendtartomány első tartományfőnöke. Közreműködésével létesül a rendi főiskola, a Julianum. (*Hmv, 1890)
 
25 éve történt

1990. február 4. †Bognár Rezső (Debrecen) Kossuth-díjas vegyészmérnök, akadémikus, politikus. (*Hmv, 1913)
1990. március 15. Fölavatják a Kossuth téren a Máté István által készített 1848-as emlékművet.
1990. március 27. Megalakul a Fidesz helyi szervezete.
1990. március 29. A tanácsülés a város díszpolgárává választja Németh Lászlót, Bibó Lajost és Galyasi Miklóst
1990. március 30. Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök felavatja a kórház diagnosztikai részlegét.
1900. április 4. Eltávolítják a felszabadulási emlékművet.
1990. április 8. Ifj. Grezsa Ferenc, Kószó Péter és Szabó Lajos város országgyűlési képviselői.
1990. április 10. Eltávolítják a helyéről a Lenin-szobrot.
1990. május 15. †Labancz Borbála (Pécs) Jászai Mari-díjas színész. (*Hmv, 1930)
1990. május 21. †Csorcsán Szűcs Imre (Hmv) paraszti versíró. (*Hmv-Sóshalom, 1907)
1990. augusztus 30. †Nagy Elek (Hmv) esperes. 1957-től 33 éven át a vásárhelyi Belvárosi Plébánia plébánosa, majd 1990-ig esperese. (*Szentpéterúr, 1910)
1990. szeptember 17. A városi tanács utolsó ülése.
1990. október 14. Az önkormányzati választások második fordulóján megválasztják a Képviselő-testület tagjait.
1990. október 26. Huszonnyolc képviselővel alakuló ülését tartja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Képviselőtestülete.
1990. november 6. Rapcsák Andrást polgármesterré, Novák Imrét polgármester-helyettessé és Nagy György Jánost alpolgármesterré választják.
1990. december 1. Vásárhelyt megyei jogú várossá nyilvánítják.
 
Összeállította: Kovács István

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok